Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej):

 • dyplom ukończonych studiów (kserokopia);
 • na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie przygotowania do zawodu lub czasu od ostatniej oceny.

Harmonogram awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:

Nauczyciel przygotowujący się do zawodu:

 • okres pracy 3 lata i 9 miesięcy (nie wlicza się nieobecności powyżej 30 dni);
 • nie pisze winsoku, planu rozwoju, sprawozdania;
 • w drugim roku przygotowania do zawodu jest obowiązany przeprowadzić zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora i uzyskać dobrą ocenę pracy;
 • o ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia w wymiarze 1 godziny w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły i uzyskać pozytywna opinię;
 • ma co najmniej dobrą ocenę pracy w ostatnim roku awansu;
 • zda pozytywnie egzamin w organie prowadzącym;
 • przed zakończeniem czasu przygotowania do zawodu (najpóźniej do 30 stycznia w ostatnim roku) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły prosi o zaopiniowanie pracy katechety kończącego staż.

Katecheta zaś składa do wydziału katechetycznego:

 • sprawozdanie według formularza;
 • opinia ks. Proboszcza z miejsca szkoły.

Po zebraniu wszystkich informacji, opinii  dyrektora i hospitującego zajęcia oraz na podstawie rozmowy z zainteresowanym katechetą ogólną ocenę merytoryczną Przewodniczący Wydziału przesyła na adres szkoły.

Formularz sprawozdawczy:

Sprawozdanie dla nauczyciela mianowanego – sprawozdanie z działań podjętych w okresie stażu na kolejne stopnie rozwoju zawodowego.

Procedura awansu:

 • sprawozdanie z podjętych działań katechetycznych do wydziału katechetycznego;
 • ocena dyrektora (odwołanie się lub wniosek o dodatkowy staż w przypadku oceny negatywnej);
 • wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
 • egzamin przed komisją egzaminacyjną (wniosek o dodatkowy staż w przypadku niezdanego egzaminu);
 • nadanie przez organ nadzoru pedagogicznego stopnia nauczyciela dyplomowanego.