Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej):

 • dyplom ukończonych studiów (kserokopia);
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia);
 • na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie awansu lub czasu od ostatniej oceny.

Harmonogram awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego:

Nauczyciel mianowany:

 • okres pracy 5 lat i 9 miesięcy (nie wlicza się nieobecnością powyżej 30 dni);
 • nie pisze winsoku, planu rozwoju, sprawozdania;
 • bardzo dobra ocena pracy w ostatnim roku okresu pracy;
 • rozmowa w komisji kwalifikacyjnej w Kuratorium Oświaty;
 • przed zakończeniem stażu (najpóźniej do 30 stycznia w ostatnim roku stażu) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły prosi o zaopiniowanie pracy katechety kończącego staż.

Katecheta zaś składa:

 • sprawozdanie  według formularza;
 • opinia ks. Proboszcza z miejsca szkoły;

Po zebraniu wszystkich informacji, opinii  dyrektora i hospitującego zajęcia oraz na podstawie rozmowy z zainteresowanym katechetą ogólną ocenę merytoryczną Przewodniczący Wydziału przesyła na adres szkoły.

Sprawozdanie dla nauczyciela dyplomowanego – sprawozdanie z działań podjętych w okresie stażu na kolejne stopnie rozwoju zawodowego.

Procedura awansu:

 • złożenie wniosku o awans;
 • opinia rady rodziców;
 • ocena pracy dyrektora szkoły (odwołanie się lub wniosek o dodatkowy staż w przypadku oceny negatywnej);
 • wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w ostatnim roku awansu;
 • analiza i ocena dokumentacji podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej;
 • akceptacja komisji kwalifikacyjnej (wniosek o dodatkowy staż w przypadku braku akceptacji komisji);
 • nadanie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny stopnia nauczyciela dyplomowanego (odwołanie do MEN).