Wymogi dla katechetów na kolejne stopnie awansu

Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej):

 • dyplom ukończonych studiów (kserokopia),
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia),
 • na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie stażu na stopień awansu lub czasu od ostatniej oceny.

Stopnie awansu zawodowego

Na początku stażu (na stopień nauczyciela kontraktowego) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły informuje Wydział Katechetyczny o rozpoczęciu przez katechetę stażu na kolejne stopnie awansu, zwracając się z prośbą o nadzór merytoryczny podczas trwania stażu.

Katecheta powinien do 20 września (w roku rozpoczęcia stażu) skonsultować plan rozwoju zawodowego z doradcą metodycznym lub konsultantem.

Przed zakończeniem stażu (najpóźniej do 30 stycznia w ostatnim roku stażu) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły prosi o zaopiniowanie pracy katechety kończącego staż.

Katecheta zaś składa:

 • sprawozdanie  według formularza
 • opinia ks. Proboszcza z miejsca szkoły,

Po zebraniu wszystkich informacji, opinii  dyrektora i hospitującego zajęcia oraz na podstawie rozmowy z zainteresowanym katechetą ogólną ocenę merytoryczną Przewodniczący Wydziału przesyła na adres szkoły.

Formularz sprawozdawczy:

Sprawozdanie dla nauczyciela kontraktowego – sprawozdanie z działań podjętych w okresie stażu na kolejne stopnie rozwoju zawodowego.

Procedura awansu:

 • zatrudnienie w szkole
 • przydzielenie opiekuna
 • opracowanie planu rozwoju zawodowego
 • zatwierdzenie planu przez dyrektora
 • realizacja planu rozwoju zawodowego
 • sprawozdanie z realizacji planu
 • opinia rady rodziców
 • projekt oceny dorobku zawodowego sporządzony przez opiekuna stażu
 • ocena dyrektora (odwołanie się lub wniosek o dodatkowy staż w przypadku oceny negatywnej)
 • wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • akceptacja komisji kwalifikacyjnej (wniosek o dodatkowy staż w przypadku braku akceptacji)
 • nadanie przez dyrektora szkoły stopnia nauczyciela kontraktowego (odwołanie do organu prowadzącego szkołę)