Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej):

  • dyplom ukończonych studiów (kserokopia),
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia),

na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie stażu na stopień awansu lub czasu od ostatniej oceny.

Ocena pracy

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1066) § 7 Dyrekcja szkoły kieruje pismo do Wydziału Katechetycznego z prośbą o ocenę merytoryczną ze strony Kościoła. Aby można było dokonać takiej oceny, katecheta składa dokumenty, o których mowa powyżej, jak również:

  • sprawozdanie według formularza
  • opinia ks. Proboszcza z miejsca szkoły,

Formularz sprawozdawczy:

Sprawozdanie oceny pracy nauczyciela – sprawozdanie z działań podjętych w okresie stażu na kolejne stopnie rozwoju zawodowego.