Wymogi dla katechetów na kolejne stopnie awansu

Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej):

  • dyplom ukończonych studiów (kserokopia),
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia),
  • na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie stażu na stopień awansu lub czasu od ostatniej oceny.

Stopnie awansu zawodowego

Na początku stażu (na stopień nauczyciela kontraktowego) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły informuje Wydział Katechetyczny o rozpoczęciu przez katechetę stażu na kolejne stopnie awansu, zwracając się z prośbą o nadzór merytoryczny podczas trwania stażu.

Katecheta powinien do 20 września (w roku rozpoczęcia stażu) skonsultować plan rozwoju zawodowego z doradcą metodycznym lub konsultantem.

Przed zakończeniem stażu (najpóźniej do 30 stycznia w ostatnim roku stażu) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły prosi o zaopiniowanie pracy katechety kończącego staż.

Katecheta zaś składa:

  • sprawozdanie  według formularza
  • opinia ks. Proboszcza z miejsca szkoły,

Po zebraniu wszystkich informacji, opinii  dyrektora i hospitującego zajęcia oraz na podstawie rozmowy z zainteresowanym katechetą ogólną ocenę merytoryczną Przewodniczący Wydziału przesyła na adres szkoły.

Formularz sprawozdawczy:

Sprawozdanie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych – sprawozdanie z działań podjętych w okresie stażu na kolejne stopnie rozwoju zawodowego.